1
NBA Multimedia
2
NBA Multimedia
Xp
NBA       
Xp
  
KBL       
Xp
  
Mania Community. Your Favorite.
KBL-Talk
국가대표 3대3 포지션별 팀 대결
 
1
5
  2490
2019-07-17 12:28:35

이거 재미있네요.

전준범 최준용 유쾌하네요~

가드팀보다 포워드팀이 슛이 더 좋은듯...